ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court -----> โทรศัพท์ 0 7320 3516 โทรสาร 0 7320 3826

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา   มอบหมายให้  นางสาวจิระวดี  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา   ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา   ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาประจำปี ๒๕๖๐  จังหวัดยะลาจัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเกษตรกรในด้านปศุสัตว์  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP   เสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัด  และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดยะลา  ซึ่งจัดงานระหว่าง  วันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  มีการจัดนิทรรศการ  การประกวดผลไม้  และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ณ  สนามพิธีโรงช้างเผือก  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา