ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court -----> โทรศัพท์ 0 7320 3516 โทรสาร 0 7320 3826

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา เยี่ยมเด็กและเยาวชนที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  เยี่ยมเด็กและเยาวชนที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  พร้อมด้วย   ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนซึ่งถูกควบคุมตัวตามคำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  รวมทั้งเด็กหรือเยาวชนที่อยู่ภายในเขตอำนาจของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี  เพื่อสอบถามความต้องการและสภาพความเป็นอยู่  พร้อมมอบของใช้จำเป็นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชน   ณ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี