ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court -----> โทรศัพท์ 0 7320 3516 โทรสาร 0 7320 3826

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข  บำบัด  ฟื้นฟู  เด็ก  เยาวชน  ผู้กระทำผิด  (กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์  รุ่นที่ ๒  ครั้งที่ ๒)  ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ได้จัดขึ้นเพื่อให้บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองนำความรู้  ที่ได้การการอบรมไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก  และเยาวชนไม่ให้กระทำความผิดซ้ำ  พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการ  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  ณ ห้องปาหนัน  โรงแรมปาร์ควิว  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา