ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court -----> โทรศัพท์ 0 7320 3516 โทรสาร 0 7320 3826

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี  ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี  ๒๕๖๐  พร้อมด้วยผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการฯ  และเจ้าหน้าที่  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายที่สำคัญ  โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ภายในจังหวัดยะลา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับจังหวัด  รวมทั้งสิ้น ๒๑ ทีม  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าแข่งขันระดับภาค  ณ  ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนสตรียะลา  ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา