ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court -----> โทรศัพท์ 0 7320 3516 โทรสาร 0 7320 3826

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐   จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนทุกระดับชั้น   ซึ่งศาลยุติธรรมมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้กฎหมายประเภทต่าง ๆ  โดยมีนายย้วน  ขาวขำ  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลา   เป็นวิทยากร  บรรยายกฎหมายที่เกี่ยงข้องกับศาลเยาวชนและครอบครัวและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา  และสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายอาญา  กฎหมายแพ่ง  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะด้าน/กฎหมายใหม่  เช่น  กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  สิทธิของจำเลย  ผู้ต้องหา  ผู้เสียหายในคดีอาญา  และนายมะดารี  โตะและ  ดะโต๊ะยุติธรรมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา   เป็นวิทยากร  บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่  เช่น  กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว  มรดก  ที่ใช้บังคับ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ ณ ห้องพิมพ์มาดา  โรงแรมปาร์ควิว  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา