ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court -----> โทรศัพท์ 0 7320 3516 โทรสาร 0 7320 3826

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา เปิดโครงการสนับสนุนการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู เด็กเยาวชนและครอบครัว ( กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน )

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา เปิดโครงการสนับสนุนการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู เด็กเยาวชนและครอบครัว ( กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน )
เมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู เด็กเยาวชนและครอบครัว  (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน)  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  คณะผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการฯ  ข้าราชการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาได้จัดการปฐมนิเทศเบื้องต้นในโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถอำนวยความยุติธรรมแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวเป็นธรรมถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยเด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  ณ ศูนย์ให้คำปรึกษา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา