หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
กระดานถาม-ตอบทั่วไป 
อัตราค่าส่งหมาย  
ผลการส่งหมาย  
บัญชีนัดพิจารณาคดี  
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
ลำดับขั้นตอนการมาศาล  
ประกาศสอบงานราชการ 
รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 
คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ  
นโยบายประธานศาลฎีกา 
นโยบายการบริหารงานของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 
แผนที่  
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
ผู้ดูแลระบบ 

ลำดับขั้นตอนการมาศาล
แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาเด็กหรือเยาวชน
-  ขั้นตอนตำรวจ
-  ขั้นตอนสถานพินิจ
-  ขั้นตอนพนักงานอัยการ
-  ขั้นตอนศาล

ขั้นตอนตำรวจ
-  ความผิดเกิด
-  ตำรวจจับ
-  ตำรวจแจ้งผู้อำนวยการสถานพินิจฯ
-  ตำรวจแจ้งบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
-  พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนให้เสร็จใน  24  ชั่วโมง
-  พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปยังสถานพินิจ
-  พนักงานสอบสวนทำการสอบสวน  ส่งสำนวนสอบสนไปยังพนักงานอัยการ

ขั้นตอนสถานพินิจ
-  รับตัวเด็กหรือเยาวชนจากตำรวจ
-  ควบคุมตัวไว้ในสถานพินิจ
-  ปล่อยตัวชั่วคราวโดยมอบตัวให้บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองโดยไม่มีประกัน  หรือมีประกัน  หรือหลักประกัน  หากมีคำร้องขอปล่อยชั่วคราวแต่ผู้อำนวยการสถานพินิจเห็นว่าไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวต้องรีบส่งคำร้องพร้อมความเห็นให้อธิบดีฯ  หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลพิจารณาสั่ง  ซึ่งคำสั่งของอธิบดีฯ  หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นที่สุด
-  จัดให้พบพนักงานคุมประพฤติเพื่อสอบข้อเท็จจริง
-  จัดให้พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและตรวจสภาพจิต
-  ส่งให้พนักงานคุมประพฤติออกสืบเสาะข้อเท็จจริง
-  ประมวลข้อเท็จจริงทำรายงานแสดงข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นในการลงโทษ  หรือใช้วิธีสำหรับเด็กต่อพนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการและศาล

ขั้นตอนพนักงานอัยการ
-  รับสำนวนสอบสวนจากพนักงานสอบสวน
-  พิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
-  ยื่นฟ้องพร้อมส่งตัวต่อศาลภายในกำหนดเวลา

กรณีพนักงานสอบสวนอยู่ในเขตอำนาจศาลเยาวชน
-  ในข้อหาที่มีโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน  6  เดือน  ให้ฟ้องภายใน  30 วันนับแต่วันถูกจับกุม
-  ในข้อหาที่มีโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน  6  เดือน  แต่ไม่เกิน  5  ปีผัดฟ้องได้ไม่เกิน  2  ครั้งๆ ละไม่เกิน  15  วัน
-  ในข้อหาที่มีโทษอย่างสูงจำคุกเกิน  5  ปีผัดฟ้องได้  4  ครั้งๆ ละไม่เกิน  15  วัน

รณีพนักงานสอบสวนอยู่ภายนอกเขตอำนาจศาลเยาวชน  พนักงานสอบสวนไม่ต้องผัดฟ้อง  แต่ต้องส่งสำนวนพร้อมความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาดังนี้
-  โทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน  6  เดือนภายใน  30  วันนับแต่วันถูกจับกุม
-  โทษอย่าสูงจำคุกเกิน  6  เดือนแต่ไม่เกิน  5  ปีภายใน  60  วันนับแต่วันถูกจับกุม
-  โทษอย่างสูงจำคุกเกิน  5  ปีภายใน  90  วันนับแต่ถูกจับกุม
หมายเหตุ  กรณีผู้ต้องหาถูกควบคุมในคดีอื่น  แต่ได้อายัดและแจ้งข้อหาในคดีนี้  ถือว่ายังไม่มีการจับกุม  จึงไม่ต้องฟ้องภายใน  30  วันนับแต่วันแจ้งข้อหา  และไม่ต้องขอผัดฟ้อง  หรือขออนุญาติฟ้องด้วย  โดยมีเหตุผลว่า  การจับกุมและการแจ้งข้อหาเป็นคนละเรื่องกัน

ขั้นตอนศาล  "ชั้นพิจารณาคดี"
-  ศาลรับฟ้องโดยพิจารณาอายุเด็กหรือเยาวชน  ในวันกระทำผิด
-  แจ้งผู้อำนวยการสถานพินิจฯ  และบิดา  มารดาหรือผู้ปกครอง
-  องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี  ผู้พิพากษาประจำ  2  คนผู้พิพากษาสมทบ  2  คน 
(ซึ่งต้องเป็นสตรีอย่างน้อย  1  คน)
-  นัดสอบถาม
     -  สอบถามเรื่องที่ปรึกษากฎหมาย
     -  ถ้าไม่มี  จัดหาที่ปรึกษากฎหมายให้
     -  ถ้าไม่มีแต่ไม่ต้องการและศาลเห็นว่าไม่จำเป็นแก่คดีก็ไม่ต้องจัดหาให้
-  สอบถามคำให้การ
     -  รับสารภาพ  นัดพิจารณา
     -  ปฎิเสธ  นัดสืบพยาน
-   นัดพิจารณา
     -  พิจารณารายงานของผู้อำนวยการสถานพินิจฯ
     -  สอบถามและให้โอกาสเด็กหรือเยาวชนและบิดา   มารดาหรือผู้ปกครองแถลงข้อเท็จจริง
     -  อบรมสั่งสอนเด็กหรือเยาวชน
     -  แนะนำบิดา  มารดาหรือผู้ปกครอง
     -  ปรึกษากำหนดวิธีการลงโทษหรือวิธีการสำหรับเด็ก
-  นัดสืบพยาน
     -  สืบพยานโจทก์
     -  สืบพยานจำเลย
     -  ปรึกษาคดี
-  เห็นว่าไม่ผิดพิพากษายกฟ้อง
-  เห็นว่าผิดปรึกษากำหนดวิธีการลงโทษหรือ  วิธีการสำหรับเด็ก

ขั้นตอนศาล  "ชั้นพิพากษาคดี"
ใช้วิธีการสำหรับเด็กตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  73  ถึง  76  เหมือนศาลธรรมดา
-  อายุไม่เกิน  7  ปีไม่ต้องรับโทษ  ปล่อยตัวไป
-  อายุกว่า  7  ปี  ถึง  14  ปี
     -  ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัวไป
     -  มอบตัวให้แก่บิดา  มารดาหรือผู้ปกครองโดยวางข้อกำหนดให้ระมัดระวังมิให้ก่อเหตุร้ายไม่เกิน  3  ปี
     -  มอบตัวให้บิดา  มารดาหรือผู้ปกครองโดยคุมความประพฤติ
     -  ส่งตัวให้บุคคลหรือองค์กรที่ศาลเห็นสมควร
     -  ส่งตัวไปโรงเรียนหรือสถานฝึกอบรม
-  อายุกว่า  14  ปี  ถึง  17  ปี  ใช้วิธีเหมือนอายุไม่เกิน  14  ปี  หรือลงโทษโดยลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง
-  อายุกว่า  17  ปี  ถึง  20  ปี  ลงโทษโดยลดมาตราส่วนโทษหนึ่งในสาม  หรือกึ่งหนึ่ง
-  รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  56  โดยศาลเยาวชนฯ  มีอำนาจ  รอการลงโทษอื่นนอกจากโทษจำคุกได้  แม้โทษจำคุกที่กำหนดจะเกิน  3  ปี  และเคยถูกจำคุกแล้วก็ยังรอฯ  ได้ 
-  ใช้วิธีการสำหรับเด็ก  ตาม  พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนฯ  มาตรา  104
     -  เปลี่นโทษเป็นฝึกและอบรม  ไม่เกินอายุ  24  ปี
     -  เปลี่ยนโทษปรับเป็นคุมประพฤติ
     -  เปลี่ยนโทษจำคุกไว้ในเรือนจำ  (หลังจากที่เด็กและเยาวชนมีอายุครบ  24  ปีบริบูรณ์แล้ว  เมื่อเห็นว่าควรคุมตัวไว้ต่อไป)

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1737